PRIMARIA COMUNEI ARIESENI

Judetul Alba

ANGAJARI > concurs functii publice

» Inapoi

concurs functii publice

Primaria Comunei Arieseni organizeaza concurs pentru ocuparea a patru functii publice de executie vacante dupa cum urmeaza:

1-inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul contabilitate, conditiile de ocupare sunt:

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul stiintelor economice
-
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 1 an

2-inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul protectia mediului

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul protectiei mediului;
-
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minimum 5 ani;

3-inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul achizitii publice

-studii superioare universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul  stiinte  economice .

4-consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul asistenta sociala

-studii superioare  universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul asistentei sociale.

            Concursul va consta in: redactarea unei lucrari scrise si interviu.

            Lucrarea scrisa va avea loc in data de 19.06.2017, ora 10,00 la sala de sedinta a Primariei Comunei Arieseni din Comuna Arieseni, sat Arieseni, nr.19   Jud Alba

Dosarul pentru inscriere la concurs se depune pana in data de 07.06.2017 orele 16.00 la sediul Primariei Comunei Arieseni din Comuna Arieseni, sat Arieseni, nr.19   Jud Alba. si va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

                a) formularul de inscriere;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;

    d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;

    e) cazierul judiciar;

                f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

    g) declaratie pe propria raspundere ca nu a efectuat activitati de politie politica

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale sau copii legalizate, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Relatii suplimentare cu privire la bibliografie si continutul dosarului pentru concurs se obtin la telefon 0788249386  sau la sediul Primariei Comunei Arieseni.”

 

 

Bibliografie pentru functia publica de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul contabilitate

   

1.Constitutia Romaniei ;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
4.Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
6.Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
7.Legea nr. 82/1991-Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8.Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
9.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare 

10.Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu

11.Ordinul M.E.F. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
12.Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor public

 

            Bibliografie pentru functia publica de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul protectia mediului

 

1.Constitutia Romaniei ;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  

4.OUG nr. 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea nr. 215/23.04.2001 - privind administratia publica locala - republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Ordonanta de Urgenta nr. 57/20.06. 2007 - privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale. a florei si faunei salbatice.

7.Ordonanta de urgenta nr. 2/12.07.2001 -actualizata -privind regimul juridic al contraventiilor.

8.Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor.

 

 

Bibliografie pentru functia publica de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul achizitii publice

 

1.Constitutia Romaniei ;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  

4.Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

 

 

5.Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

 

6.Ordonanta de urgenta nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

7.Ordin nr. 302/2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


   

 

 

    Bibliografie pentru functia publica de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul asistenta sociala1.Constitutia Romaniei ;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
  

4.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;  

5. Legea nr. 257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

6. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;

7. Legea nr. 466/04.11.2004 privind statutul asistentului social;

8. Codul deontologic nr. 1/14.12.2007 al profesiei de asistent social;

9. Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice.

 

 

 

 

 

 Fisiere: