PRIMARIA COMUNEI ARIESENI

Judetul Alba

ANGAJARI > inspector debutant in cadrul Compartimentului administrativ – 1 post

» Inapoi

inspector debutant in cadrul Compartimentului administrativ – 1 post

ANUNT

     Conform prevederilor hotărârii  nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ,Primaria Comunei Arieșeni, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea urmatoarei funcții contractuale de execuție vacantă :     

         inspector debutant in cadrul Compartimentului administrativ – 1 post ;

 

 documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;

    cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;   

    cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    curriculum vitae;

  

   condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post;

               • studii universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licență;

            • curs de arhivar ;

            vechime: nu este cazul ;     

      condiţiile necesare ocupării  postului de inspector debutant in cadrul Compartimentului administrativ;

       Candidatul va trebui sa indeplineasca  următoarele condiţii:

     • să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    • să  cunoască limba română, scris şi vorbit;

    să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

    • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

      să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    • să  nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;

 

    tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;

     concursul va consta in redactarea unei lucrari scrise si interviu în sala de sedintă a  Primăriei Comunei Arieșeni din Comuna Arieșeni, sat Arieșeni, nr.19 jud.Alba.

   • lucrarea scrisa va avea loc in data de 27.02.2018,ora 12:00 ;

   interviul va avea loc in data de 01.03.2018 , ora 12:00 ;

 

    bibliografia pentru funcția publică de inspector debutant in cadrul compartimentului administrativ ;

• Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

• Legea nr. 16/1996 , Legea Arhivelor Nationale , republicata ;

• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

     calendarul de desfăşurare a concursului ;

dosarul pentru inscriere la concurs se depune pana in data de 19.02.2018,orele 16:00 la sediul Primăriei Comunei Arieșeni din Comuna Arieșeni ,sat Arieșeni,nr.19 jud Alba.

datele de desfăşurare a probelor de concurs

- lucrarea scrisa va avea loc in data de 27.02.2018,ora 12:00 ;

- interviul va avea loc in data de 01.03.2018 , ora 12:00;

termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă

-          rezultatele la proba scrisă se vor afișa in data de 27.02.2018 ;

-          rezultatele interviului se vor afișa in data de 01.03.2018 ;

termenele în care se pot depune şi în care se afişează rezultatele contestaţiilor

-          Contestațiile la fiecare probă se pot depune in cel mult o zi lucratoare de la afișarea rezultatului la proba contestată ;

-          Rezultatul contestațiilor se va afișa in termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea

      termenului de depunere a contestaţiilor ;

termenul în care se afişează rezultatele finale.

-          Rezultatele finale se afişează la sediul precum şi pe pagina de internet a Primăriei Comunei  Arieșeni în data de 05.03.2018 ;

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0358402989

PRIMAR,

JURJ VASILE MARIN Fisiere: