PRIMARIA COMUNEI ARIESENI

Judetul Alba

ANGAJARI > concurs funcţii publice de execuţie vacante

» Inapoi

concurs funcţii publice de execuţie vacante

 

ANUNT

            Primaria Comunei Arieseni organizează concurs pentru ocuparea urmatoarei funcţii publice de execuţie vacante:

-inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul situații de urgentă- 1 post,

conditiile de ocupare sunt:

- studii universitare tehnice de lungă durată absolvite cu diploma de licență ;
-   
vechime: nu este cazul ;           

                  - concursul va consta in redactarea unei lucrari scrise si interviu.

                 Lucrarea scrisa va avea loc in data de 09.03.2018,ora 12:00 la sala de sedintă a Primăriei Comunei Arieșeni din Comuna Arieșeni, sat Arieșeni, nr.19 jud.Alba.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 22.02.2018 orele 16:00 la sediul Primariei Comunei Arieseni din Comuna Arieseni, sat Arieseni, nr.19   Jud Alba. si va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

                a) formularul de înscriere;

    b) copia actului de identitate;

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    e) cazierul judiciar;

                f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

    g) declarație pe propria răspundere că nu a efectuat activități de poliție politică

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale sau copii legalizate, pentru a fi certificate pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0358402989  sau la sediul Primariei Comunei Arieseni.”

PRIMAR,

JURJ VASILE MARIN

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU FUNCȚIA PUBLICĂ DE INSPECTOR DEBUTANT LA

COMPARTIMENTUL SITUAȚII DE URGENTĂ

                -    ConstituțiaRomâniei ;
                -     Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările

                     ulterioare;
                -     Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
  

                -     Legea nr. 215/23.04.2001 - privind administraţia publică locală - republicată cu modificările şi

                    completările ulterioare;

-        Ordonanța de Urgentă a Guvernului României nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgentă,cu modificările si completarile ulterioare;

-        Hotarârea Guvernului României nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile,funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgentă ;

-        Legea nr. 307/2006 privind apărarea impotriva incendiilor, cu modificarile si completările ulterioare;

-        Hotărârea Guvernului României nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții si amenajări care se supun avizarii si/sau autorizării  privind securitatea la incendiu, cu modificările si completările ulterioare;

-         Hotărârea Guvernului României nr 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contravențiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor

-        Hotărârea Guvernului României nr. 525/1996 Republicată, pentru aprobarea regulamentului general de urbanism;

-        Ordonanța  Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale privind instruirea salariațiilor în domeniul situațiilor de urgentă, cu  modificările si completările ulterioare;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 106/2006 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții in domeniul apărării impotriva incendiilor cu  modificările si completările ulterioare;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale împotriva incendiilor , cu  modificările si completările ulterioare;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrări în domeniul apărarii împotriva incendiilor, cu  modificările si completările ulterioare;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale de Apărare împotriva incendiilor la construcții si instalații aferente;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 262/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale de Apărare împotriva incendiilor la spații si construcții pentru birouri;

-        SR-ISO 6309/1998- indice de clasificare R-01-Protecția împotriva incendiilor.Indicatoare de securitate;

-        Normativul de siguranță la foc a construcțiilor – indicativ P.118/1999;

-        Manualul privind exemplificări, detalieri si soluții de aplicare a prevederilor Normativului P.118-99 "Siguranța la foc a construcțiilor" Indicativ MP.008-2000;

-        Normativul pentru proiectarea,execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente construcțiilor – indicativ 1.7-2011;

-        Normativul privind securitatea la foc a construcțiilor – Partea a II-a – Instalații de stingere-indicativ P.118/2-2013;

-        Normativul privind securitatea la foc a construcțiilor – Partea a III-a – Instalații de detectare, semnalizare si alertare – indicativ P.118/3-2015;

-        SR-EN 671/2-2002 – Indice de clasificare G-07- Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor- sisteme echipate cu furtun.Hidranți interiori de incendiu echipați cu furtunuri plate;

-        SR-EN 14384-2006 – Hidranți de incendiu supraterani;

-        SR-EN 14339-2006 – Hidranți de incendiu subterani;

-        Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalațiilor de incalzire centrală (revizuire si comasare normativele I 13-2002 si I 13/1-2002 )-Indicativ I 13/2015;

-        Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale,aprobate prin Ordinul Autoritătii Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.5/2009, cu  modificările si completările ulterioare;

-        Ghid de proiectare, execuție si exploatarea centralelor termice mici- indicativ GP.051-2000;

-        Ghid pentru proiectare, execuție si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a fumului si gazelor fierbinți din construcții in caz de incendiu- indicativ GP.063-2001;

-        Ghid privind criteriile de performanță ale cerintelor de calitate conform Legii nr 10/1995 privind calitatea in construcții,pentru instalatiile de incalzire centrală- indicativ GT. 060-2003;

-        Ordinul Ministrului Internelor si Reformei administrative nr 605/579/2008  pentru aprobarea Dispozițiilor Generale de aparare împotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetație uscată si resturi vegetale, cu modificările si completările ulterioare;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr.14/2009 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale de apărare împotriva incendiilor la amenajările temporare în spații inchise sau in aer liber;

-        Legea nr.481/2004 privind protecția civilă-republicată;

-        Hotărârea Guvernului României nr.642/2005 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitaților administrativ-teritoriale, instituțiilor si operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, in funcție de tipurile de riscuri specifice;

-        Hotărârea Guvernului României nr.1040/2006 pentru aprobarea Planului National de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgentă;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr.1995/1160/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situațiilor de urgență specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si desfăsurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare si alarmare in situații de protectie civilă;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr.171/319/2007 privind unele măsuri pentru avertizarea populației din zonele expuse riscului la cutremur;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr.1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgentă generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluări marine in zona costieră;

-        Hotărârea Guvernului României nr.1222/2005 privind stabilirea principiilor evacuarii in situații de conflict armat;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitații de evacuare in situații de urgentă;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr.171/291/2007 privind unele măsuri pentru avertizarea populației din zonele expuse riscului de cutremur;

-        Ordinul comun al Ministrului Mediului și Pădurilor si al Ministrului Administrației și Internelor nr.3403/245/2012 pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenționărilor și avertizărilor meteorologice si hidrologice;

-        Hotărârea Guvernului României nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condițiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protecție și insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situații de urgență /vuluntare/private;

-        Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfășurare și finalizare a activității de prevenire a situațiilor de urgentă prestate de serviciile voluntare și private pentru situații de urgență;

-        Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, incadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgența ;

 

                                                                        PRIMAR,

                                                            JURJ VASILE MARIN

 

 Fisiere: